SERVICEVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ("Overeenkomst") beschrijven de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de 24hourviews.com-website ("Website" of "Service") en alle gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk "Diensten"). Deze Overeenkomst is juridisch bindend tussen u ("Gebruiker", "u" of "uw") en OnlineAnd LLC ("OnlineAnd LLC", "wij", "ons" of "onze"). Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en Diensten, erkent u dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. Als u deze Overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om een ​​dergelijke entiteit aan deze Overeenkomst te binden, in welk geval de termen "Gebruiker", "u" of "uw" zullen verwijzen naar aan een dergelijke entiteit. Als u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u deze Overeenkomst niet accepteren en mag u de Website en Diensten niet openen en gebruiken. U erkent dat deze Overeenkomst een contract is tussen u en OnlineAnd LLC, ook al is het elektronisch en niet fysiek door u ondertekend, en het regelt uw gebruik van de Website en Diensten.

Accounts en lidmaatschap

U moet minimaal 18 jaar oud zijn om de Website en Diensten te gebruiken. Door gebruik te maken van de Website en Diensten en door akkoord te gaan met deze Overeenkomst garandeert en verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent. Als u een account aanmaakt op de Website, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account en alle andere acties die in verband daarmee worden ondernomen. We kunnen, maar zijn niet verplicht, nieuwe accounts controleren en beoordelen voordat u zich kunt aanmelden en de Services kunt gaan gebruiken. Het verstrekken van valse contactgegevens van welke aard dan ook kan resulteren in de beëindiging van uw account. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van u, inclusief enige schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijk handelen of nalaten. We kunnen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als we vaststellen dat u een bepaling van deze Overeenkomst hebt geschonden of dat uw gedrag of inhoud onze reputatie en goodwill zou kunnen schaden. Als we uw account om de voorgaande redenen verwijderen, kunt u zich niet opnieuw registreren voor onze Services. We kunnen uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om verdere registratie te voorkomen.

Facturering en betalingen

U betaalt alle vergoedingen of kosten op uw account in overeenstemming met de vergoedingen, kosten en factureringsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat een vergoeding of vergoeding verschuldigd en betaalbaar is. Als uw aankoop naar onze mening een transactie met een hoog risico vormt, vragen we u om ons een kopie van uw geldige, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto te verstrekken, en mogelijk een kopie van een recent bankafschrift van de gebruikte creditcard of betaalpas. voor de aankoop. We behouden ons het recht voor om producten en productprijzen op elk moment te wijzigen. We behouden ons ook het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst.

Nauwkeurigheid van informatie

Af en toe kan er informatie op de Website staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op promoties en aanbiedingen. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie op de Website of Diensten op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).We zijn niet verplicht om informatie op de Website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. is gewijzigd of bijgewerkt.

Diensten van derden

Als u besluit om services van derden in te schakelen, toegang te krijgen of te gebruiken, houd er dan rekening mee dat uw toegang tot en gebruik van dergelijke andere services uitsluitend worden beheerst door de algemene voorwaarden van dergelijke andere services, en dat we deze niet onderschrijven, niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor, en doe geen uitspraken over enig aspect van dergelijke andere diensten, inclusief maar niet beperkt tot hun inhoud of de manier waarop zij met gegevens omgaan (inclusief uw gegevens) of enige interactie tussen u en de aanbieder van dergelijke andere diensten. U doet onherroepelijk afstand van elke claim tegen OnlineAnd LLC met betrekking tot dergelijke andere diensten. OnlineAnd LLC is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met uw inschakelen, toegang of gebruik van dergelijke andere diensten, of uw vertrouwen op de privacypraktijken, gegevensbeveiligingsprocessen of ander beleid van dergelijke andere Diensten. Mogelijk moet u zich registreren voor of inloggen op dergelijke andere services op hun respectieve platforms. Door andere services in te schakelen, geeft u OnlineAnd LLC uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens vrij te geven als dat nodig is om het gebruik of de activering van dergelijke andere services te vergemakkelijken.

Links naar andere bronnen

Hoewel de Website en Services kunnen linken naar andere bronnen (zoals websites, mobiele applicaties, enz.), impliceren we, direct of indirect, geen goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij een gekoppelde bron, tenzij specifiek vermeld hierin. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en we geven geen garantie voor het aanbod van bedrijven of individuen of de inhoud van hun bronnen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derden. U dient de juridische verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van alle bronnen die u via een link op de Website en Services opent, zorgvuldig door te nemen. Het linken naar andere externe bronnen is op eigen risico.

Verboden gebruik

Naast andere voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst, is het u verboden de Website en Diensten of Inhoud te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op enigerlei wijze die de functionaliteit of werking van de Website en Diensten, producten en diensten van derden, of het internet zal beïnvloeden; (h) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scraping; (i) voor enig obsceen of immoreel doel; of (j) om de beveiligingsfuncties van de Website en Diensten, producten en diensten van derden of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Website en Services te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

Garantiedisclaimer

U stemt ermee in dat een dergelijke Service wordt geleverd op een "as is" en "as available" basis en dat uw gebruik van de Website en Services uitsluitend op eigen risico is. We wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.We geven geen garantie dat de Services aan uw vereisten zullen voldoen, of dat de Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn; noch geven we enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van informatie die via de Service is verkregen of dat defecten in de Service zullen worden gecorrigeerd. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle materiële en/of gegevens die zijn gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de Service, gebeurt naar eigen goeddunken en op eigen risico en dat u als enige verantwoordelijk bent voor enige schade of verlies van gegevens die voortvloeit uit het downloaden van dergelijk materiaal en/of gegevens. We geven geen garantie met betrekking tot goederen of diensten die zijn gekocht of verkregen via de Service of transacties die via de Service zijn aangegaan, tenzij anders vermeld. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van ons of via de Service, creëert enige garantie die hierin niet uitdrukkelijk wordt gemaakt.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zullen OnlineAnd LLC, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn jegens enige persoon voor enige indirecte, incidentele, speciale, punitieve, dekkings- of gevolgschade ( inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor gederfde winst, inkomsten, verkoop, goodwill, gebruik van inhoud, impact op zaken, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen) ongeacht de oorzaak, onder elke aansprakelijkheidstheorie, inclusief, maar niet beperkt tot , contract, onrechtmatige daad, garantie, schending van wettelijke plicht, nalatigheid of anderszins, zelfs als de aansprakelijke partij is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of dergelijke schade had kunnen voorzien. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van OnlineAnd LLC en haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers met betrekking tot de diensten beperkt tot een bedrag groter dan één dollar of bedragen die daadwerkelijk in contanten zijn betaald door u aan OnlineAnd LLC voor de voorafgaande periode van een maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis of gebeurtenis die aanleiding geeft tot dergelijke aansprakelijkheid. De beperkingen en uitsluitingen zijn ook van toepassing als deze remedie u niet volledig vergoedt voor eventuele verliezen of als het essentiële doel ervan niet wordt bereikt.

vrijwaring

U stemt ermee in om OnlineAnd LLC en haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade of kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, opgelopen in verband met of voortvloeiend uit enige beschuldigingen, claims, acties, geschillen of eisen van derden die tegen een van hen worden ingediend als gevolg van of verband houdend met uw inhoud, uw gebruik van de website en services of opzettelijk wangedrag van uw kant.

Scheidbaarheid

Alle rechten en beperkingen in deze Overeenkomst kunnen worden uitgeoefend en zijn alleen van toepassing en bindend voor zover ze geen toepasselijke wetten schenden en bedoeld zijn om beperkt te worden voor zover nodig, zodat ze deze Overeenkomst niet onwettig, ongeldig maken of niet afdwingbaar. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, is het de bedoeling van de partijen dat de overige bepalingen of delen daarvan hun overeenkomst vormen met betrekking tot de onderwerp hiervan, en al deze overige bepalingen of delen daarvan blijven volledig van kracht.

Geschillenbeslechting:

De totstandkoming, interpretatie en uitvoering van deze Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door de materiële en procedurele wetten van New York, Verenigde Staten, ongeacht de regels inzake conflicten of rechtskeuze en, voor zover van toepassing, de wetten van de Verenigde Staten.De exclusieve jurisdictie en locatie voor acties met betrekking tot het onderwerp hiervan zijn de rechtbanken in New York, Verenigde Staten, en u onderwerpt zich hierbij aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken. U doet hierbij afstand van elk recht op een juryrechtspraak in een procedure die voortvloeit uit van of verband houdend met deze Overeenkomst. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op deze overeenkomst.

Opdracht

U mag uw rechten of verplichtingen hieronder niet geheel of gedeeltelijk toewijzen, doorverkopen, in sublicentie geven of anderszins overdragen of delegeren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, welke toestemming naar ons eigen goeddunken en zonder verplichting is; een dergelijke overdracht of overdracht is nietig. Het staat ons vrij om zijn rechten of verplichtingen hieronder geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij als onderdeel van de verkoop van alle of vrijwel al zijn activa of aandelen of als onderdeel van een fusie.

Wijzigingen en wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Diensten op elk moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst op de Website. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Voortgezet gebruik van de Website en Diensten na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met alle algemene voorwaarden. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet bevoegd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website en Diensten.

Contact met ons opnemen

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over deze Overeenkomst of als u contact met ons wilt opnemen over een kwestie die ermee verband houdt, kunt u dit doen via het contactformulier of een e-mail sturen naar support@24hourviews.com

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 19 februari 2021
.