Privacybeleid

Privacybeleid

 Dit privacybeleid ("Beleid") beschrijft hoe de persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonlijke informatie") die u kunt verstrekken op de 24hourviews.com-website ("Website" of "Service") en alle gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk, " Services") wordt verzameld, beschermd en gebruikt. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u toegang kunt krijgen tot deze informatie en deze kunt bijwerken. Dit beleid is een juridisch bindende overeenkomst tussen u ("Gebruiker", "u" of "uw") en OnlineAnd LLC ("OnlineAnd LLC", "wij", "ons" of "onze"). Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en Diensten, erkent u dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren, of op personen die we niet in dienst hebben of beheren.

Automatisch verzamelen van informatie

Wanneer u de Website opent, registreren onze servers automatisch informatie die uw browser verzendt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat, browsertype en -versie, type en versie van het besturingssysteem, taalvoorkeuren of de webpagina die u bezocht voordat u naar de Website en Diensten kwam, pagina's van de Website en Diensten die u bezoekt, de tijd die op die pagina's wordt doorgebracht, informatie waarnaar u op de Website zoekt, toegangstijden en -datums en andere statistieken.

Automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en om statistische informatie vast te stellen over het gebruik en het verkeer van de Website en Diensten. Deze statistische informatie wordt niet op een andere manier geaggregeerd op een manier die een bepaalde gebruiker van het systeem zou kunnen identificeren.

Verzameling van persoonlijke informatie

U kunt de Website en Diensten openen en gebruiken zonder ons te vertellen wie u bent of informatie te onthullen waarmee iemand u zou kunnen identificeren als een specifieke, identificeerbare persoon. Als u echter van sommige functies op de website gebruik wilt maken, kan u worden gevraagd om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres). We ontvangen en bewaren alle informatie die u ons bewust verstrekt wanneer u een account aanmaakt, een aankoop doet of online formulieren op de Website invult. Indien nodig kan deze informatie het volgende omvatten:

- Persoonlijke gegevens zoals naam, land van verblijf, etc.
- Contactgegevens zoals e-mailadres, adres, enz.
- Accountgegevens zoals gebruikersnaam, unieke gebruikers-ID, wachtwoord, enz.
- Betalingsinformatie zoals creditcardgegevens, bankgegevens, etc.
- Geolocatiegegevens zoals breedte- en lengtegraad.

Een deel van de informatie die we verzamelen, komt rechtstreeks van u via de Website en Services. We kunnen echter ook persoonlijke informatie over u verzamelen uit andere bronnen, zoals openbare databases en onze gezamenlijke marketingpartners. U kunt ervoor kiezen om ons uw persoonlijke informatie niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van sommige functies op de website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Om de Website en Diensten aan u beschikbaar te stellen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, moeten we bepaalde Persoonlijke Informatie verzamelen en gebruiken. Als u de door ons gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet de gevraagde producten of diensten leveren.Alle informatie die we van u verzamelen, kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

- Gebruikersaccounts maken en beheren
- Bestellingen uitvoeren en beheren
- Producten of diensten leveren
- Producten en diensten verbeteren
- Marketing- en promotionele communicatie verzenden
- Reageren op vragen en ondersteuning bieden
- Vraag gebruikersfeedback
- Verbeter de gebruikerservaring
- Post getuigenissen van klanten
- Lever gerichte advertenties
- Afdwingen van algemene voorwaarden en beleid
- Bescherm tegen misbruik en kwaadwillende gebruikers
- Reageren op juridische verzoeken en schade voorkomen
- De website en services uitvoeren en beheren

Het verwerken van uw persoonlijke informatie hangt af van hoe u omgaat met de website en diensten, waar u zich in de wereld bevindt en of een van de volgende situaties van toepassing is: (i) u heeft uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van persoonlijke informatie onderworpen is aan de California Consumer Privacy Act of de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) het verstrekken van informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan u onderworpen bent; (iv) de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van ons openbaar gezag; (v) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd

 Houd er rekening mee dat we volgens sommige wetgevingen toestemming kunnen krijgen om informatie te verwerken totdat u bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking (door u af te melden), zonder dat u hoeft te vertrouwen op toestemming of een van de volgende rechtsgronden hieronder. In ieder geval verduidelijken we graag de specifieke rechtsgrond die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van persoonlijke informatie een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan.

Facturering en betalingen

We gebruiken externe betalingsverwerkers om ons te helpen bij het veilig verwerken van uw betalingsgegevens. Het gebruik van uw persoonlijke informatie door dergelijke externe verwerkers wordt beheerst door hun respectieve privacybeleid, dat al dan niet privacybeschermingen bevat die even beschermend zijn als dit beleid. We raden u aan hun respectieve privacybeleid te bekijken.

Informatie beheren

U kunt bepaalde persoonlijke informatie die we over u hebben verwijderen. De persoonlijke informatie die u kunt verwijderen, kan veranderen als de website en services veranderen. Wanneer u persoonlijke informatie verwijdert, kunnen we echter een kopie van de niet-herziene persoonlijke informatie in onze administratie bewaren voor de duur die nodig is om te voldoen aan onze verplichtingen jegens onze gelieerde ondernemingen en partners, en voor de hieronder beschreven doeleinden. Als u uw persoonlijke gegevens wilt verwijderen of uw account permanent wilt verwijderen, kunt u dit doen op de instellingenpagina van uw account op de website of door simpelweg contact met ons op te nemen.

Vrijgeven van informatie

 Afhankelijk van de gevraagde Diensten of indien nodig om een ​​transactie te voltooien of een door u gevraagde dienst te verlenen, kunnen we contracten sluiten met andere bedrijven en uw informatie met uw toestemming delen met onze vertrouwde derde partijen die met ons samenwerken, alle andere gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen waarop we vertrouwen om u te helpen bij de werking van de Website en Diensten die voor u beschikbaar zijn. We delen geen persoonlijke informatie met niet-gelieerde derden. Deze dienstverleners zijn niet geautoriseerd om uw informatie te gebruiken of vrij te geven, behalve als dit nodig is om namens ons diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten. We kunnen uw persoonlijke informatie voor deze doeleinden alleen delen met derden wiens privacybeleid in overeenstemming is met het onze of die ermee instemmen zich te houden aan ons beleid met betrekking tot persoonlijke informatie. Deze derden krijgen persoonlijke informatie die ze alleen nodig hebben om hun aangewezen functies uit te voeren, en we geven hen geen toestemming om persoonlijke informatie te gebruiken of openbaar te maken voor hun eigen marketing- of andere doeleinden.We zullen alle persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien vereist of toegestaan ​​door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of soortgelijke juridische procedure, en wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen, onderzoek naar fraude of reageer op een verzoek van de overheid

In het geval dat we een bedrijfsovergang doormaken, zoals een fusie of overname door een ander bedrijf, of de verkoop van alle of een deel van zijn activa, zullen uw gebruikersaccount en persoonlijke informatie waarschijnlijk tot de overgedragen activa behoren.

Bewaren van informatie

We zullen uw persoonlijke informatie bewaren en gebruiken voor de periode die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af ​​te dwingen, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan ​​is door de wet. We kunnen geaggregeerde gegevens gebruiken die zijn afgeleid van of waarin uw persoonlijke informatie is verwerkt nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier die u persoonlijk zou kunnen identificeren. Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Overdracht van informatie

Afhankelijk van uw locatie kunnen gegevensoverdrachten inhouden dat uw gegevens worden overgedragen en opgeslagen in een ander land dan het uwe. U hebt recht op informatie over de rechtsgrondslag van informatieoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen door ons om uw informatie te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u meer informatie vinden door de relevante secties van dit Beleid te raadplegen of door contact met ons op te nemen met behulp van de informatie in het contactgedeelte.

De rechten van gebruikers

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw informatie die door ons wordt verwerkt. U hebt in het bijzonder het recht om het volgende te doen: (i) u hebt het recht om uw toestemming in te trekken wanneer u eerder uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw informatie; (ii) u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming; (iii) u hebt het recht om te weten te komen of informatie door ons wordt verwerkt, om openbaarmaking te verkrijgen met betrekking tot bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie te verkrijgen van de informatie die wordt verwerkt; (iv) u hebt het recht om de juistheid van uw informatie te controleren en te vragen om deze te actualiseren of corrigeren; (v) u hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van uw informatie te beperken, in welk geval we uw informatie voor geen enkel ander doel zullen verwerken dan het opslaan ervan; (vi) u hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om het wissen van uw persoonlijke informatie van ons te verkrijgen; (vii) u hebt het recht om uw informatie in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch haalbaar, om deze zonder enige belemmering naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw gegevens geautomatiseerd worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract waarvan u deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer persoonlijke informatie wordt verwerkt voor het algemeen belang, bij de uitoefening van een officieel gezag dat aan ons is verleend of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons worden nagestreefd, kunt u bezwaar maken tegen dergelijke verwerking door een grond op te geven die verband houdt met uw specifieke situatie om de bezwaar. U dient zich er echter van bewust te zijn dat indien uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, u op elk moment bezwaar kunt maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te geven.Om te weten te komen of we persoonlijke informatie verwerken voor direct marketingdoeleinden, kunt u de relevante secties van dit document raadplegen

Gegevensbeschermingsrechten onder de AVG

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde rechten op gegevensbescherming en OnlineAnd LLC streeft ernaar om redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw persoonlijke informatie te corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken. Als u op de hoogte wilt worden gehouden van welke persoonlijke informatie we over u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen wordt verwijderd, neem dan contact met ons op. In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

- U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie die we opslaan en hebt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie.
- U hebt het recht om te verzoeken dat we alle persoonlijke informatie corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U hebt ook het recht om ons te verzoeken de persoonlijke informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.
- U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden van dit beleid te verzoeken om uw persoonlijke gegevens te wissen.
- U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.
- U hebt het recht om beperkingen op de verwerking van uw persoonlijke informatie te vragen. Wanneer u de verwerking van uw persoonlijke informatie beperkt, kunnen we deze opslaan, maar niet verder verwerken.
- U heeft het recht om een ​​kopie te krijgen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machineleesbaar en veelgebruikt formaat.
- U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken waar OnlineAnd LLC op uw toestemming vertrouwde om uw persoonlijke informatie te verwerken.

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke informatie. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Privacyrechten in Californië

Naast de rechten zoals uitgelegd in dit Beleid, hebben inwoners van Californië die persoonlijke informatie verstrekken (zoals gedefinieerd in het statuut) om producten of diensten te verkrijgen voor persoonlijk, familie- of huishoudelijk gebruik het recht om één keer per kalenderjaar bij ons te vragen en te verkrijgen , informatie over de persoonlijke informatie die we eventueel met andere bedrijven hebben gedeeld voor marketingdoeleinden. Indien van toepassing, omvat deze informatie de categorieën persoonlijke informatie en de namen en adressen van die bedrijven waarmee we dergelijke persoonlijke informatie voor het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar hebben gedeeld (bijv. verzoeken die in het lopende jaar zijn gedaan, ontvangen informatie over het voorgaande jaar) . Neem voor het verkrijgen van deze informatie contact met ons op.

Hoe u deze rechten kunt uitoefenen?

Alle verzoeken om uw rechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan OnlineAnd LLC via de contactgegevens in dit document. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Uw verzoek moet voldoende informatie bevatten waarmee wij kunnen verifiëren dat u de persoon bent die u beweert te zijn of dat u de gemachtigde vertegenwoordiger van deze persoon bent. U moet voldoende gegevens verstrekken om ons in staat te stellen het verzoek goed te begrijpen en erop te reageren. We kunnen niet reageren op uw verzoek of u persoonlijke informatie verstrekken, tenzij we eerst uw identiteit of bevoegdheid om een ​​dergelijk verzoek te doen verifiëren en bevestigen dat de persoonlijke informatie op u betrekking heeft.

Privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, dient u geen persoonlijke informatie in via de website en services. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het internetgebruik van hun kinderen en om dit beleid te helpen afdwingen door hun kinderen op te dragen nooit persoonlijke informatie te verstrekken via de website en diensten zonder hun toestemming. Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 jaar persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt via de website en services, neem dan contact met ons op.U moet ook ten minste 16 jaar oud zijn om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonlijke informatie in uw land (in sommige landen kunnen we uw ouder of voogd toestaan ​​dit namens u te doen)

Koekjes

De Website en Diensten gebruiken "cookies" om uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te bezorgen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische doeleinden om de Website en Diensten te laten werken. U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt desgewenst uw browserinstelling wijzigen om cookies te weigeren. Ga voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren naar internetcookies.org

Niet volgen signalen

Sommige browsers bevatten een Do Not Track-functie die aangeeft aan websites die u bezoekt dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden gevolgd. Tracking is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst tracking naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of online service gebruiken of bezoeken terwijl ze zich in de loop van de tijd over verschillende websites bewegen. De Website en Diensten volgen zijn bezoekers niet in de loop van de tijd en op websites van derden. Sommige sites van derden kunnen echter uw browse-activiteiten bijhouden wanneer ze u inhoud aanbieden, waardoor ze kunnen afstemmen op wat ze aan u presenteren.

advertenties

We kunnen bepaalde externe bedrijven toestaan ​​om ons te helpen advertenties aan te passen waarvan we denken dat ze interessant kunnen zijn voor gebruikers en om andere gegevens over gebruikersactiviteiten op de Website te verzamelen en te gebruiken. Deze bedrijven kunnen advertenties weergeven die cookies kunnen plaatsen en anderszins het gebruikersgedrag kunnen volgen.

Email reclame

Wij bieden elektronische nieuwsbrieven aan waarop u zich op elk moment vrijwillig kunt abonneren. We doen er alles aan om uw e-mailadres vertrouwelijk te houden en zullen uw e-mailadres niet aan derden bekendmaken, behalve zoals toegestaan ​​in het gedeelte over het gebruik en de verwerking van informatie of met het oog op het gebruik van een externe provider om dergelijke e-mails te verzenden. We zullen de informatie die via e-mail wordt verzonden, bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

In overeenstemming met de CAN-SPAM-wet zullen alle e-mails die door ons worden verzonden, duidelijk vermelden van wie de e-mail afkomstig is en duidelijke informatie geven over hoe contact met de afzender kan worden opgenomen. U kunt ervoor kiezen om onze nieuwsbrief of marketing-e-mails niet meer te ontvangen door de uitschrijfinstructies in deze e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen. U blijft echter essentiële transactionele e-mails ontvangen.

Links naar andere bronnen

De Website en Diensten bevatten links naar andere bronnen die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere bronnen of derde partijen. We raden u aan om op de hoogte te zijn wanneer u de Website en Diensten verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke bron die persoonlijke informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging

Wij beveiligen informatie die u aanlevert op computerservers in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. We handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen in een poging om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke informatie die wordt beheerd en bewaard. Er kan echter geen gegevensoverdracht via internet of draadloos netwerk worden gegarandeerd.Daarom, terwijl we ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, erkent u dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen van internet zijn die buiten onze controle liggen; (ii) de veiligheid, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die tussen u en de Website en Diensten worden uitgewisseld, kunnen niet worden gegarandeerd; en (iii) dergelijke informatie en gegevens kunnen tijdens het transport door een derde partij worden bekeken of ermee geknoeid, ondanks alle inspanningen

Gegevenslek

In het geval dat we ons ervan bewust worden dat de veiligheid van de website en diensten in gevaar is gebracht of dat persoonlijke informatie van gebruikers is bekendgemaakt aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden we ons de recht om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, waaronder, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, evenals kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek zullen we redelijke inspanningen leveren om de getroffen personen op de hoogte te stellen als we van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de gebruiker als gevolg van de inbreuk of als kennisgeving anderszins wettelijk vereist is. Wanneer we dat doen, zullen we een bericht op de Website plaatsen, u een e-mail sturen, u een brief sturen.

Wijzigingen en wijzigingen

We behouden ons het recht voor om dit beleid of de voorwaarden met betrekking tot de website en diensten van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en zullen u op de hoogte stellen van eventuele materiële wijzigingen in de manier waarop we persoonlijke informatie behandelen. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. We kunnen u naar eigen goeddunken ook op andere manieren op de hoogte stellen, bijvoorbeeld via contactgegevens die u hebt verstrekt. Elke bijgewerkte versie van dit Beleid zal onmiddellijk van kracht zijn na het plaatsen van het herziene Beleid, tenzij anders aangegeven. Als u de Website en Services blijft gebruiken na de ingangsdatum van het herziene Beleid (of een andere handeling die op dat moment is gespecificeerd), betekent dit dat u instemt met die wijzigingen. We zullen uw persoonlijke informatie echter niet zonder uw toestemming gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van wat werd vermeld op het moment dat uw persoonlijke informatie werd verzameld.

Aanvaarding van dit beleid

U erkent dat u dit beleid hebt gelezen en akkoord gaat met alle algemene voorwaarden. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, bent u niet bevoegd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website en Diensten.

Contact met ons opnemen

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid of contact met ons wilt opnemen over een kwestie met betrekking tot individuele rechten en uw persoonlijke informatie, kunt u dit doen via het contactformulier of een e-mail sturen naar support@24hourviews.com

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 19 februari 2021
.