Lượt xem TikTok

Lượt xem TikTok
Real Growth Views & Video Engagement TikTok Monthly Engagement Plan
Sale price$49.00
**Checkout In USD** no hidden fees. Always Pay The Price You See

I've been working with 24 for 6 months and my Youtube and tiktok growth has been amazing. Great company

Jasper
What if I can't find my link or send the wrong one?
Don't Worry About Sending the Wrong Link – Our Team is Here to Help with Any Issues!
If You Have Trouble Finding Your Link or Accidentally Send the Wrong One, One of Our Experts Will Reach Out and Assist You. We Won't Start Your Ads Until We Hear Back from You.
24hourviews marketing help

Speak With Our Experts

  • Nhận TikTok Lượt xem từ Quảng cáo.
  • Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ
  • Real Worldwideviews
  • Tuyệt vời để xếp hạng!
  • Cải thiện hậu khám phá của bạn
  • Cải thiện phạm vi tiếp cận bài đăng của bạn

Chúng tôi tạo quảng cáo trên các trang xã hội với một liên kết cho phép người dùng tài khoản TikTok xem bài đăng TikTok của bạn.

Bạn sẽ bắt đầu thấy hoạt động trong vòng 24 giờ đầu tiên.

  • Được hiển thị trên, Xã hội, Blog và Cửa hàng Tin tức

Vui lòng nhập URL bài đăng đầy đủ trên TikTok của bạn

Trên máy tính để bàn: Sao chép liên kết của bạn trong trình duyệt.

Trên điện thoại: Đi tới hồ sơ của bạn, nhấp vào chia sẻ hoặc 3 dấu chấm. . . và sao chép liên kết

Định dạng liên kết: https://www.tiktok.com/@user/video/345

*** Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đúng liên kết TikTok Post. Chúng tôi tạo chiến dịch của bạn bằng liên kết TikTok được gửi. Sau khi chiến dịch được tạo, nó không thể bị hủy bỏ.

*** Nếu bạn cung cấp liên kết hồ sơ của mình cho quảng cáo bài đăng, chúng tôi sẽ sử dụng bài đăng tải lên cuối cùng của bạn để quảng cáo.