เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อตกลง") กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้งานเว็บไซต์ 24hourviews.com ของคุณ ("เว็บไซต์" หรือ "บริการ") และผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "บริการ") ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณ ("ผู้ใช้" "คุณ" หรือ "ของคุณ") และ OnlineAnd LLC ("OnlineAnd LLC", "เรา", "เรา" หรือ "ของเรา") โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หากคุณกำลังทำข้อตกลงนี้ในนามของธุรกิจหรือนิติบุคคลอื่น คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจในการผูกมัดนิติบุคคลดังกล่าวกับข้อตกลงนี้ ซึ่งในกรณีนี้ คำว่า "ผู้ใช้" "คุณ" หรือ "ของคุณ" จะหมายถึง แก่นิติบุคคลดังกล่าว หากคุณไม่มีอำนาจดังกล่าว หรือถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณต้องไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ และอาจไม่สามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการได้ คุณรับทราบว่าข้อตกลงนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณและ OnlineAnd LLC แม้ว่าจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่ได้ลงนามโดยคุณทางกายภาพ และมีผลบังคับใช้กับการใช้เว็บไซต์และบริการของคุณ

บัญชีและการเป็นสมาชิก

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะสามารถใช้เว็บไซต์และบริการได้ โดยการใช้เว็บไซต์และบริการและโดยการยอมรับข้อตกลงนี้ คุณรับประกันและรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หากคุณสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณ และคุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เราอาจ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบและตรวจสอบบัญชีใหม่ ก่อนที่คุณจะลงชื่อเข้าใช้และเริ่มใช้บริการ การให้ข้อมูลติดต่อที่เป็นเท็จไม่ว่าในรูปแบบใดๆ อาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของคุณ รวมถึงความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเว้นดังกล่าว เราอาจระงับ ปิดใช้งาน หรือลบบัญชีของคุณ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบัญชี) หากเราพิจารณาว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ หรือการกระทำหรือเนื้อหาของคุณมีแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียงและความปรารถนาดีของเรา หากเราลบบัญชีของคุณด้วยเหตุผลข้างต้น คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนใช้บริการของเราใหม่ได้ เราอาจบล็อกที่อยู่อีเมลและที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของคุณเพื่อป้องกันการลงทะเบียนเพิ่มเติม

การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการทั้งหมดไปยังบัญชีของคุณตามค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินที่มีผล ณ เวลาที่ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายครบกำหนดและต้องชำระ ตามดุลยพินิจของเรา หากการซื้อของคุณก่อให้เกิดธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เราจะขอให้คุณส่งสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ถูกต้องของคุณ และอาจรวมถึงสำเนาใบแจ้งยอดธนาคารล่าสุดสำหรับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ใช้ สำหรับการซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าและราคาสินค้าได้ตลอดเวลา เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ของคุณกับเรา เราอาจจำกัดหรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคน ต่อครัวเรือน หรือตามคำสั่งซื้อ โดยใช้ดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมถึงคำสั่งซื้อโดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกัน บัตรเครดิตใบเดียวกัน และ/หรือคำสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินและ/หรือจัดส่งเดียวกัน ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ เราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยติดต่ออีเมลและ/หรือที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน/หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ

ความถูกต้องของข้อมูล

ในบางครั้ง อาจมีข้อมูลบนเว็บไซต์ที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นและข้อเสนอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้น และในการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ หากข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์หรือบริการไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณส่งคำสั่งซื้อของคุณแล้ว)เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุง แก้ไข หรือชี้แจงข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลราคา ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ควรระบุวันที่อัปเดตหรือรีเฟรชที่ใช้บนเว็บไซต์เพื่อระบุว่าข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์หรือบริการ ได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงแล้ว

บริการบุคคลที่สาม

หากคุณตัดสินใจที่จะเปิดใช้งาน เข้าถึง หรือใช้บริการของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าการเข้าถึงและการใช้บริการอื่น ๆ ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการอื่น ๆ ดังกล่าวเท่านั้น และเราไม่รับรอง จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับ และไม่รับรองในแง่มุมใด ๆ ของบริการอื่น ๆ ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาหรือลักษณะที่พวกเขาจัดการข้อมูล (รวมถึงข้อมูลของคุณ) หรือการโต้ตอบใด ๆ ระหว่างคุณและผู้ให้บริการอื่น ๆ ดังกล่าว คุณสละสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ต่อ OnlineAnd LLC โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการอื่นๆ ดังกล่าว OnlineAnd LLC จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการเปิดใช้งาน การเข้าถึง หรือการใช้บริการอื่นๆ ดังกล่าว หรือการพึ่งพาหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว กระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล หรือนโยบายอื่นๆ ของคุณ บริการ คุณอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้บริการอื่นๆ บนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง การเปิดใช้งานบริการอื่น ๆ แสดงว่าคุณอนุญาตให้ OnlineAnd LLC เปิดเผยข้อมูลของคุณตามความจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานหรือเปิดใช้งานบริการอื่น ๆ ดังกล่าว

ลิงค์ไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ

แม้ว่าเว็บไซต์และบริการอาจเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ (เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ ฯลฯ) เราไม่ได้หมายความถึงการอนุมัติ สมาคม การสนับสนุน การรับรอง หรือความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่เชื่อมโยง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่จะระบุไว้โดยเฉพาะ ในที่นี้ เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมิน และเราไม่รับประกันข้อเสนอของธุรกิจหรือบุคคลใดๆ หรือเนื้อหาของทรัพยากรของพวกเขา เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับการกระทำ ผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาของบุคคลที่สามอื่น ๆ คุณควรตรวจสอบคำชี้แจงทางกฎหมายและเงื่อนไขอื่น ๆ ของการใช้ทรัพยากรใดๆ ที่คุณเข้าถึงผ่านลิงก์บนเว็บไซต์และบริการอย่างรอบคอบ การลิงก์ของคุณไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

ห้ามใช้

นอกเหนือจากข้อกำหนดอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์และบริการหรือเนื้อหา: (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย; (b) ชักชวนให้ผู้อื่นดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย; (c) ละเมิดระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย กฎหมาย หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นใดๆ ระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง จังหวัดหรือของรัฐ (d) ละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น; (จ) ล่วงละเมิด ล่วงละเมิด ดูถูก ทำร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติตามเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความทุพพลภาพ; (f) ส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด; (g) เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ๆ ที่จะใช้หรืออาจใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลต่อการทำงานหรือการดำเนินงานของเว็บไซต์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม หรืออินเทอร์เน็ต; (ซ) สแปม ฟิชชิ่ง ฟาร์ม ข้ออ้าง แมงมุม คลานหรือขูด; (i) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม หรือ (j) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณสำหรับการละเมิดการใช้งานที่ต้องห้ามใดๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบการรับประกัน

คุณตกลงว่าบริการดังกล่าวมีให้ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มีอยู่" และการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราขอปฏิเสธการรับประกันทุกประเภทอย่างชัดแจ้ง ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิดเราไม่รับประกันว่าบริการจะตรงตามความต้องการของคุณ หรือบริการจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด เราไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการหรือความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับผ่านบริการหรือข้อบกพร่องในบริการจะได้รับการแก้ไข คุณเข้าใจและยอมรับว่าเนื้อหาใด ๆ และ/หรือข้อมูลที่ดาวน์โหลดหรือได้รับจากการใช้บริการนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายหรือการสูญเสียข้อมูลที่เป็นผลมาจากการดาวน์โหลดเนื้อหาและ/หรือข้อมูลดังกล่าว เราไม่รับประกันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ซื้อหรือได้รับผ่านบริการหรือธุรกรรมใด ๆ ที่ป้อนผ่านบริการเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำแนะนำหรือข้อมูลไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่คุณได้รับจากเราหรือผ่านบริการจะไม่สร้างการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ทำไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใด OnlineAnd LLC บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์หรือผู้อนุญาตจะต้องรับผิดต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ ลงโทษ ครอบคลุมหรือเป็นผลสืบเนื่อง ( รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร รายได้ การขาย ค่าความนิยม การใช้เนื้อหา ผลกระทบต่อธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียเงินออมที่คาดการณ์ไว้ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญา การละเมิด การรับประกัน การละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย ความประมาทเลินเล่อหรืออย่างอื่น แม้ว่าฝ่ายที่ต้องรับผิดจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรืออาจคาดการณ์ความเสียหายดังกล่าวได้ ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ความรับผิดโดยรวมของ OnlineAnd LLC และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ และผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้องกับบริการจะถูกจำกัดจำนวนเงินที่มากกว่าหนึ่งดอลลาร์หรือจำนวนเงินใดๆ ที่ชำระเป็นเงินสดจริงโดย คุณไปยัง OnlineAnd LLC เป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนหน้าก่อนเหตุการณ์หรือเหตุการณ์แรกที่ก่อให้เกิดความรับผิดดังกล่าว ข้อจำกัดและข้อยกเว้นยังมีผลบังคับใช้ หากการเยียวยานี้ไม่สามารถชดเชยให้คุณอย่างเต็มที่สำหรับความสูญเสียหรือความล้มเหลวในจุดประสงค์ที่สำคัญ

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือ OnlineAnd LLC และบริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์และผู้อนุญาตจากและต่อหนี้สิน ความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าทนายความตามสมควร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกิดขึ้นจาก ข้อกล่าวหา การเรียกร้อง การกระทำ ข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามซึ่งเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ การใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ หรือการประพฤติมิชอบโดยจงใจในส่วนของคุณ

ความแตกแยก

สิทธิ์และข้อจำกัดทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้อาจใช้บังคับและมีผลผูกพันเฉพาะในขอบเขตที่ไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้และมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดขอบเขตที่จำเป็นเพื่อไม่ให้ทำให้ข้อตกลงนี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ หากบทบัญญัติหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจศาล ถือเป็นเจตนาของคู่สัญญาที่ข้อกำหนดที่เหลือหรือบางส่วนจะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับ สาระสำคัญในที่นี้และข้อกำหนดที่เหลือทั้งหมดหรือบางส่วนจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์

การระงับข้อพิพาท

การก่อตัว การตีความ และการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกควบคุมโดยกฎหมายที่มีสาระสำคัญและขั้นตอนของนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงกฎข้อขัดแย้งหรือการเลือกกฎหมาย และในขอบเขตที่บังคับใช้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเขตอำนาจศาลและสถานที่เฉพาะสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในที่นี้คือศาลที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และคุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลดังกล่าว คุณขอสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนในการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้น ของหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศไม่มีผลบังคับใช้กับข้อตกลงนี้

งานที่มอบหมาย

คุณไม่สามารถมอบหมาย ขายต่อ อนุญาตช่วง หรือโอนหรือมอบสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา ซึ่งความยินยอมจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีภาระผูกพัน การมอบหมายหรือการโอนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ เรามีอิสระที่จะมอบหมายสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ในที่นี้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลที่สามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขายสินทรัพย์หรือหุ้นทั้งหมดหรือส่วนใหญ่หรือเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการ

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการเมื่อใดก็ได้ โดยมีผลเมื่อโพสต์ข้อตกลงฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์ เมื่อดำเนินการแล้ว เราจะแก้ไขวันที่อัปเดตที่ด้านล่างของหน้านี้ การใช้เว็บไซต์และบริการต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือเป็นการยินยอมของคุณต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านข้อตกลงนี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์และบริการ

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ หรือต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ คุณสามารถทำได้ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อหรือส่งอีเมลไปที่ support@24hourviews.com

เอกสารนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2021