Integritetspolicy

Sekretesspolicy

 Denna integritetspolicy ("Policy") beskriver hur den personligt identifierbara information ("Personlig information") du kan tillhandahålla på 24hourviews.com webbplats ("Webbplats" eller "Tjänst") och någon av dess relaterade produkter och tjänster (tillsammans " Tjänster") samlas in, skyddas och används. Den beskriver också de val som är tillgängliga för dig angående vår användning av din personliga information och hur du kan komma åt och uppdatera denna information. Denna policy är ett juridiskt bindande avtal mellan dig ("Användare", "du" eller "din") och OnlineAnd LLC ("OnlineAnd LLC", "vi", "oss" eller "vår"). Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i detta avtal. Denna policy gäller inte praxis för företag som vi inte äger eller kontrollerar, eller för individer som vi inte anställer eller förvaltar.

Automatisk insamling av information

När du öppnar webbplatsen registrerar våra servrar automatiskt information som din webbläsare skickar. Dessa data kan innefatta information som din enhets IP-adress, webbläsartyp och version, typ och version av operativsystem, språkinställningar eller webbsidan du besökte innan du kom till webbplatsen och tjänsterna, sidor på webbplatsen och tjänster som du besöker, den tid som spenderas på dessa sidor, information du söker efter på webbplatsen, åtkomsttider och datum och annan statistik.

Information som samlas in automatiskt används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och upprätta statistisk information om användningen och trafiken av webbplatsen och tjänsterna. Denna statistiska information är inte på annat sätt aggregerad på ett sådant sätt att det skulle identifiera en viss användare av systemet.

Insamling av personlig information

Du kan komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna utan att berätta vem du är eller avslöja någon information som gör att någon kan identifiera dig som en specifik, identifierbar individ. Om du däremot vill använda några av funktionerna på webbplatsen kan du bli ombedd att tillhandahålla viss personlig information (till exempel ditt namn och din e-postadress). Vi tar emot och lagrar all information som du medvetet tillhandahåller oss när du skapar ett konto, gör ett köp eller fyller i onlineformulär på webbplatsen. Vid behov kan denna information innehålla följande:

- Personuppgifter som namn, bosättningsland etc.
- Kontaktuppgifter som e-postadress, adress etc.
- Kontodetaljer som användarnamn, unikt användar-ID, lösenord etc.
- Betalningsinformation som kreditkortsuppgifter, bankuppgifter etc.
- Geolokaliseringsdata som latitud och longitud.

En del av informationen vi samlar in är direkt från dig via webbplatsen och tjänsterna. Vi kan dock även samla in personlig information om dig från andra källor såsom offentliga databaser och våra gemensamma marknadsföringspartners. Du kan välja att inte ge oss din personliga information, men då kanske du inte kan dra nytta av vissa av funktionerna på webbplatsen. Användare som är osäkra på vilka uppgifter som är obligatoriska är välkomna att kontakta oss.

Användning och bearbetning av insamlad information

För att göra webbplatsen och tjänsterna tillgängliga för dig, eller för att uppfylla en juridisk skyldighet, måste vi samla in och använda viss personlig information. Om du inte tillhandahåller den information som vi begär, kanske vi inte kan förse dig med de efterfrågade produkterna eller tjänsterna.All information vi samlar in från dig kan användas för följande ändamål:

- Skapa och hantera användarkonton
- Fullfölja och hantera beställningar
- Leverera produkter eller tjänster
- Förbättra produkter och tjänster
- Skicka marknadsförings- och PR-kommunikation
- Svara på förfrågningar och erbjuda support
- Begär feedback från användare
- Förbättra användarupplevelsen
- Lägg upp kundrekommendationer
- Leverera riktad reklam
- Upprätthålla villkor och policyer
- Skydda från missbruk och illvilliga användare
- Svara på juridiska förfrågningar och förhindra skada
- Köra och driva webbplatsen och tjänsterna

Behandling av dina personuppgifter beror på hur du interagerar med webbplatsen och tjänsterna, var du befinner dig i världen och om något av följande gäller: (i) du har gett ditt samtycke för ett eller flera specifika ändamål; detta gäller dock inte närhelst behandlingen av personlig information är föremål för California Consumer Privacy Act eller europeisk dataskyddslagstiftning; (ii) tillhandahållande av information är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal med dig och/eller för eventuella förpliktelser före kontraktet därav; (iii) behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som du är föremål för; (iv) behandlingen är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell myndighet som tillkommer oss; (v) behandlingen är nödvändig för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part

 Observera att vi enligt vissa lagstiftningar kan tillåtas att behandla information tills du invänder mot sådan behandling (genom att välja bort det), utan att behöva förlita oss på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder nedan. I vilket fall som helst kommer vi gärna att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

Fakturering och betalningar

Vi använder tredje parts betalningsbehandlare för att hjälpa oss att behandla din betalningsinformation på ett säkert sätt. Sådana tredje parts processorers användning av din personliga information styrs av deras respektive integritetspolicyer som kan eller inte kan innehålla integritetsskydd lika skyddande som denna policy. Vi föreslår att du granskar deras respektive integritetspolicyer.

Hantera information

Du kan radera viss personlig information vi har om dig. Den personliga information som du kan radera kan ändras när webbplatsen och tjänsterna ändras. När du raderar personlig information kan vi dock behålla en kopia av den oreviderade personliga informationen i våra register under den tid som krävs för att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra dotterbolag och partners, och för de ändamål som beskrivs nedan. Om du vill radera din personliga information eller permanent radera ditt konto kan du göra det på inställningssidan för ditt konto på webbplatsen eller helt enkelt genom att kontakta oss.

Offentliggörande av information

 Beroende på de begärda tjänsterna eller vid behov för att slutföra en transaktion eller tillhandahålla någon tjänst som du har efterfrågat, kan vi avtala med andra företag och dela din information med ditt samtycke med våra betrodda tredje parter som arbetar med oss, alla andra dotterbolag och dotterbolag som vi litar på för att hjälpa till med driften av webbplatsen och tjänsterna som är tillgängliga för dig. Vi delar inte personlig information med icke-anslutna tredje parter. Dessa tjänsteleverantörer är inte auktoriserade att använda eller avslöja din information förutom när det är nödvändigt för att utföra tjänster för vår räkning eller för att uppfylla lagkrav. Vi kan komma att dela din personliga information för dessa ändamål endast med tredje parter vars integritetspolicy är förenlig med vår eller som samtycker till att följa våra policyer med avseende på personlig information. Dessa tredje parter ges personlig information de behöver endast för att utföra sina utsedda funktioner, och vi tillåter inte dem att använda eller avslöja personlig information för sina egna marknadsförings- eller andra ändamål.Vi kommer att avslöja all personlig information som vi samlar in, använder eller tar emot om det krävs eller tillåts enligt lag, till exempel för att följa en stämning eller liknande juridisk process, och när vi i god tro tror att avslöjande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, utreda bedrägerier eller svara på en begäran från myndigheter

I händelse av att vi går igenom en affärsövergång, såsom en fusion eller förvärv av ett annat företag, eller försäljning av alla eller en del av dess tillgångar, kommer ditt användarkonto och personlig information sannolikt att vara bland de tillgångar som överförs.

Lagring av information

Vi kommer att behålla och använda din personliga information under den period som är nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag. Vi kan använda all aggregerad data som härrör från eller innehåller din personliga information efter att du har uppdaterat eller raderat den, men inte på ett sätt som skulle identifiera dig personligen. När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter raderas. Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte göras gällande efter utgången av lagringsperioden.

Överföring av information

Beroende på din plats kan dataöverföringar innebära överföring och lagring av din information i ett annat land än ditt eget. Du har rätt att få reda på den rättsliga grunden för informationsöverföringar till ett land utanför Europeiska unionen eller till någon internationell organisation som regleras av folkrätt eller inrättad av två eller flera länder, såsom FN, och om de säkerhetsåtgärder som vidtas av oss för att skydda din information. Om någon sådan överföring äger rum kan du ta reda på mer genom att kontrollera de relevanta avsnitten i denna policy eller fråga oss med hjälp av informationen i kontaktsektionen.

Användarnas rättigheter

Du kan utöva vissa rättigheter angående din information som behandlas av oss. I synnerhet har du rätt att göra följande: (i) du har rätt att återkalla samtycke där du tidigare har gett ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter; (ii) du har rätt att invända mot behandlingen av din information om behandlingen utförs på annan rättslig grund än samtycke; (iii) du har rätt att få reda på om information behandlas av oss, få utlämnande angående vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av informationen som behandlas; (iv) du har rätt att verifiera riktigheten av din information och begära att den uppdateras eller korrigeras; (v) du har rätt att, under vissa omständigheter, begränsa behandlingen av din information, i vilket fall vi inte kommer att behandla din information för något annat ändamål än att lagra den; (vi) du har rätt att, under vissa omständigheter, få radering av din personliga information från oss; (vii) du har rätt att få din information i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få den överförd till en annan kontrollant utan något hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att din information behandlas på automatiserade sätt och att behandlingen baseras på ditt samtycke, på ett avtal som du ingår i eller på förpliktelser för detta.

Rätt att invända mot behandling

När personuppgifter behandlas för allmänintresset, vid utövandet av en officiell myndighet som är tilldelad oss ​​eller för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av oss, kan du invända mot sådan behandling genom att tillhandahålla en grund relaterad till din speciella situation för att motivera invändning. Du måste dock veta att om din personliga information skulle behandlas för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst invända mot den behandlingen utan att ge någon motivering.För att ta reda på om vi behandlar personlig information för direktmarknadsföringsändamål kan du hänvisa till de relevanta avsnitten i detta dokument

Dataskyddsrättigheter enligt GDPR

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter och OnlineAnd LLC strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, ta bort eller begränsa användningen av din personliga information. Om du vill få information om vilken personlig information vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss. Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

- Du har rätt att begära tillgång till din personliga information som vi lagrar och har möjlighet att få tillgång till din personliga information.
- Du har rätt att begära att vi korrigerar all personlig information som du anser är felaktig. Du har också rätt att begära att vi fyller i den personliga information som du anser är ofullständig.
- Du har rätt att begära att din personliga information raderas under vissa villkor i denna policy.
– Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
– Du har rätt att söka begränsningar för behandlingen av dina personuppgifter. När du begränsar behandlingen av dina personuppgifter kan vi komma att lagra dem men kommer inte att behandla dem ytterligare.
– Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt förekommande format.
- Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst där OnlineAnd LLC förlitade sig på ditt samtycke för att behandla din personliga information.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Kaliforniens integritetsrättigheter

Utöver de rättigheter som förklaras i denna policy har invånare i Kalifornien som tillhandahåller personlig information (enligt definitionen i stadgan) för att få produkter eller tjänster för personligt bruk, familje- eller hushållsbruk rätt att begära och erhålla från oss en gång per kalenderår , information om den personliga information vi delade, om någon, med andra företag för marknadsföringsändamål. Om tillämpligt skulle denna information inkludera kategorierna av personlig information och namn och adresser till de företag som vi delade sådan personlig information med för det närmast föregående kalenderåret (t.ex. förfrågningar som görs under innevarande år kommer att få information om föregående år) . Kontakta oss för att få denna information.

Hur man utövar dessa rättigheter

Alla förfrågningar om att utöva dina rättigheter kan riktas till OnlineAnd LLC via kontaktuppgifterna i detta dokument. Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar. Din begäran måste tillhandahålla tillräcklig information som gör att vi kan verifiera att du är den person du utger dig för att vara eller att du är behörig representant för en sådan person. Du måste inkludera tillräcklig information för att vi ska kunna förstå begäran och svara på den. Vi kan inte svara på din begäran eller förse dig med personlig information om vi inte först verifierar din identitet eller behörighet att göra en sådan begäran och bekräftar att den personliga informationen avser dig.

Barns integritet

Vi samlar inte medvetet in någon personlig information från barn under 13 år. Om du är under 13 år, vänligen skicka inte in någon personlig information via webbplatsen och tjänsterna. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och att hjälpa till att upprätthålla denna policy genom att instruera sina barn att aldrig tillhandahålla personlig information via webbplatsen och tjänsterna utan deras tillåtelse. Om du har anledning att tro att ett barn under 13 år har lämnat personlig information till oss via webbplatsen och tjänsterna, vänligen kontakta oss.Du måste också vara minst 16 år för att samtycka till behandlingen av din personliga information i ditt land (i vissa länder kan vi tillåta din förälder eller vårdnadshavare att göra det å dina vägnar)

Småkakor

Webbplatsen och tjänsterna använder "cookies" för att anpassa din onlineupplevelse. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbsidaserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies är unikt tilldelade dig och kan endast läsas av en webbserver på den domän som skickade ut cookien till dig.

Vi kan använda cookies för att samla in, lagra och spåra information för statistiska ändamål för att driva webbplatsen och tjänsterna. Du har möjlighet att acceptera eller avböja cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avvisa cookies om du föredrar det. För att lära dig mer om cookies och hur du hanterar dem, besök internetcookies.org

Spåra inte signaler

Vissa webbläsare har en spårningsfunktion som signalerar till webbplatser du besöker att du inte vill att din onlineaktivitet ska spåras. Spårning är inte detsamma som att använda eller samla in information i samband med en webbplats. För dessa ändamål avser spårning att samla in personligt identifierbar information från konsumenter som använder eller besöker en webbplats eller onlinetjänst när de rör sig över olika webbplatser över tiden. Webbplatsen och tjänsterna spårar inte sina besökare över tid och över tredje parts webbplatser. Vissa tredjepartswebbplatser kan dock hålla reda på dina surfaktiviteter när de visar dig innehåll, vilket gör att de kan skräddarsy vad de presenterar för dig.

Annonser

Vi kan tillåta vissa tredjepartsföretag att hjälpa oss att skräddarsy reklam som vi tror kan vara av intresse för användare och att samla in och använda annan data om användaraktiviteter på webbplatsen. Dessa företag kan leverera annonser som kan placera cookies och på annat sätt spåra användarbeteende.

E-post marknadsföring

Vi erbjuder elektroniska nyhetsbrev som du kan prenumerera på frivilligt när som helst. Vi förbinder oss att hålla din e-postadress konfidentiell och kommer inte att avslöja din e-postadress till någon tredje part förutom vad som är tillåtet i avsnittet om användning och bearbetning av information eller i syfte att använda en tredjepartsleverantör för att skicka sådana e-postmeddelanden. Vi kommer att behålla den information som skickas via e-post i enlighet med gällande lagar och förordningar.

I enlighet med CAN-SPAM-lagen kommer alla e-postmeddelanden som skickas från oss att tydligt ange vem e-postmeddelandet kommer från och ge tydlig information om hur man kontaktar avsändaren. Du kan välja att sluta ta emot vårt nyhetsbrev eller marknadsföringsmejl genom att följa instruktionerna för att avsluta prenumerationen i dessa e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss. Du kommer dock att fortsätta att få viktiga transaktionsmeddelanden.

Länkar till andra resurser

Webbplatsen och tjänsterna innehåller länkar till andra resurser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Var medveten om att vi inte är ansvariga för sådana andra resursers eller tredje parts sekretesspraxis. Vi uppmuntrar dig att vara medveten när du lämnar webbplatsen och tjänsterna och att läsa integritetspolicyn för varje resurs som kan samla in personlig information.

Informationssäkerhet

Vi säkrar information som du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddad från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi upprätthåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder i ett försök att skydda mot obehörig åtkomst, användning, modifiering och avslöjande av personlig information under dess kontroll och förvar. Ingen dataöverföring över Internet eller trådlöst nätverk kan dock garanteras.Därför, medan vi strävar efter att skydda din personliga information, erkänner du att (i) det finns säkerhets- och integritetsbegränsningar på Internet som ligger utanför vår kontroll; (ii) säkerheten, integriteten och integriteten för all information och data som utbyts mellan dig och webbplatsen och tjänsterna kan inte garanteras; och (iii) sådan information och data kan ses eller manipuleras under transport av en tredje part, trots bästa ansträngningar

Dataintrång

I händelse av att vi blir medvetna om att säkerheten för webbplatsen och tjänsterna har äventyrats eller användarnas personliga information har lämnats ut till icke-närstående tredje part som ett resultat av extern aktivitet, inklusive, men inte begränsat till, säkerhetsattacker eller bedrägerier, förbehåller vi oss rätt att vidta rimligen lämpliga åtgärder, inklusive, men inte begränsat till, utredning och rapportering, samt underrättelse till och samarbete med brottsbekämpande myndigheter. I händelse av ett dataintrång kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela berörda individer om vi anser att det finns en rimlig risk för skada för användaren till följd av intrånget eller om meddelande på annat sätt krävs enligt lag. När vi gör det kommer vi att lägga upp ett meddelande på webbplatsen, skicka ett e-postmeddelande till dig, skicka ett brev till dig.

Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy eller dess villkor för webbplatsen och tjänsterna från tid till annan efter eget gottfinnande och kommer att meddela dig om alla väsentliga förändringar av det sätt på vilket vi behandlar personlig information. När vi gör det kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. Vi kan även meddela dig på andra sätt efter eget gottfinnande, till exempel genom kontaktinformation som du har angett. Varje uppdaterad version av denna policy kommer att träda i kraft omedelbart efter publiceringen av den reviderade policyn om inte annat anges. Din fortsatta användning av webbplatsen och tjänsterna efter ikraftträdandet av den reviderade policyn (eller sådan annan handling som anges vid den tidpunkten) kommer att utgöra ditt samtycke till dessa ändringar. Vi kommer dock inte, utan ditt samtycke, att använda din personliga information på ett sätt som är väsentligt annorlunda än vad som angavs när din personliga information samlades in.

Godkännande av denna policy

Du bekräftar att du har läst denna policy och godkänner alla dess villkor. Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna samtycker du till att vara bunden av denna policy. Om du inte samtycker till att följa villkoren i denna policy har du inte behörighet att komma åt eller använda webbplatsen och tjänsterna.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss för att förstå mer om denna policy eller vill kontakta oss angående någon fråga som rör individuella rättigheter och din personliga information, kan du göra det via kontaktformuläret eller skicka ett e-postmeddelande till support@24hourviews.com

Detta dokument uppdaterades senast den 19 februari 2021
.